Kolegij

Naziv kolegija Okoliš i zdravlje
Šifra kolegija 3375
ECTS 3.0
Status Izborni kolegij
Izvedba nastave P20/S24/PK16
Izvođači kolegija prof. dr. sc. Jagoda Doko Jelinić, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Jasna Pucarin-Cvetković, Nastavnik
prof. dr. sc. Ksenija Vitale, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ankica Senta Marić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Iskra Alexandra Nola, Nastavnik
Studij Sestrinstvo
Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave. Poučiti o štetnim učincima čimbenika općeg i radnog okoliša na ljudsko zdravlje

Struktura predmeta

Broj sati predavanja :  20

            Broj sati seminara :     24

            Broj sati vježbi:           16   

            Ukupan broj sati       60

Broj turnusa: Trajanje turnusa (u tjednima ili danima): 2 tjedana/kroz pet dana za svaku skupinu,  pismeni i usmeni ispit prema dogovoru.

Datum održavanja turnusne nastave: 23.01.2017.  – 03.02. 2017.

Plan i satnica

Predavanja će se održavati u Dvorani 1, Šalata 4; seminari u dvoranma 1 i 2 Šalata 4 prema rasporedu, vježbe na ŠNZ "A. Štampar" prema rasporedu.

Svaka od navedenih dvadeset tema biti će obrađena kroz predavanje, seminarski rad (samostalno i u malim grupama - kritičko čitanje, posjet terenu, analizu iskustva iz prakse + izrada eseja, prezentacije) ili koordiniranu raspravu. Vježbe će biti vezane uz specifične teme iz kolegija (analiza dionika, izbor prioriteta, a lokacija resursa).

Nastavno štivo

Valić F i  suradnici. Zdravstvena ekologija Medicinska naklada Zagreb

Izvedbeni plan PDF