Kolegij

Naziv kolegija Informatika u sestrinstvu
Šifra kolegija 3434
ECTS 15.0
Status Obavezni kolegij
Izvedba nastave P25/S50/PK50
Izvođači kolegija doc. dr. sc. Kristina Fišter, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Jadranka Božikov, Suvoditelj predmeta
Pero Hrabač, dr. med., Nastavnik
Danko Relić, dr. med., Nastavnik
Ana Ljubas, Nastavnik
Željka Kuljak, Nastavnik
prof. dr. sc. Zdenko Sonicki, Nastavnik
dr. sc. Ivan Pristaš, Nastavnik
Snježana Gaćina, Nastavnik
Rosana Svetić Čišić, Nastavnik
Studij Sestrinstvo
Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj je predmeta da student usvoje znanja, vještine i kompetencije koje im omogućuju uspješno snalaženje u radu sa zdravstvenim informacijskim sustavima u bolničkoj I izvanbolničkoj zdravstvenoj zaštiti te uporabu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u radu i cjeloživotnom usavršavanju u području sestrinstva. Stoga je programom predviđeno stjecanje:

 1. Osnovnih informatičkih vještina i znanja: organiziranje datoteka na osobnom računalu, uređivanje tekstova (Word), komunikacija (e-mail, internet), tablično računanje i grafički prikazi (Excel), izrada prezentacija (PowerPoint), dizajniranje weba.
 2. Upoznavanje sa informacijskim sustavima i bazama podataka u sestrinstvu: medicinsko-informatičko nazivlje, oblikovanje i korištenje baza podataka (Access), komponente i razine zdravstvenih informacijskih sustava (ZIS), uloga sestrinstva u ZIS-u i uloga ZIS-a u sestrinstvu, registri kao posebna vrsta ZIS-a, zaštita podataka u ZIS-u, pretraživanje informacija na internetu (bibliografske baze podataka), inteligentni informacijski sustavi, sustavi za učenje. Tlemedicine u sestrinstvu, telenadzor, teleupravljanje, teleintervencije, mobilne aplikacije, EU dokumenti i smjernice, razvijanje kritičnosti za odgovorno i etično korištenje i uvođenje novih tehnologija.

Opće kompetencije:

 • Vješto korištenje suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije
 • Razumijevanje važnosti informacija u dnevnom radu i istraživanju kroz postojeće ili buduće (potrebne) informacijske sustave u zdravstvu i posebno u sestrinstvu
 • Razumijevanje medicinsko-informatičke terminologije i procesa prikupljanja, pripreme podataka i organizacije podataka uz korištenje suvremenih tehnologija

Specifične kompetencije:

 • Organiziranje datoteka, uređivanje tekstova, tablično računanje, e-komuniciranje, izrada prezentacija
 • Oblikovanje baze podataka i uporaba baze podataka
 • Pronalaženje relevantnih informacija i kreiranje novih informacija kao temelja odlučivanja u struci i znanosti
 • Prepoznavanje relevantnih entiteta i atributa u sklopu određenog istraživanja ili rutinskog posla i adekvatni opis podataka – formiranje metapodataka
 • Sudjelovanje u procesu informatizacije (uvođenje i unapređivanje ZIS-a) uključujući upoznavanje s postojećim informatičkim rješenjima, poglavito u sestrinstvu
 • Suvereno korištenje podataka i informacija u svom profesionalnom radu i izgradnja stavova i kulture zaštite podatka i njihovog odgovornomg i etičnog korištenja
Plan i satnica

SEMINARSKE I VJEŽBOVNE GRUPE:
Seminarska grupa: 25-30 studenata (2 grupe); Vježbovna grupa: 13-15 studenata (4 grupe). Predavanja i seminari se održavaju u dvoranama 1 i 3 Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na adresi Šalata 4. Sve vježbe se održavaju u kompjutorskim učionicama (P i P1) Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar, Rockefellerova 4.

Provjera znanja

Ispit je pismeni (test) te praktični i usmeni, a ocjena se temelji na ocjeni testa te uspješnosti prezentacije seminarskog rada koja donosi dodatne bodove.

Termini (razdoblje) održavanja provjere znanja:

Redoviti rokovi                                   Datum

Pismeni ispit za sve grupe                     19. siječnja 2018.

Izvanredni rokovi:                                   19. lipnja 2018.

                                                               14. rujna 2018.

Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo

 1. Kern J, Petrovečki M (urednici). Medicinska informatika. Zagreb: Medicinska naklada 2009.

 2. Članci objavljeni u tematskom broju časopisa Acta Medica Croatica (Vol.68, br.1, ožujak 2014) slobodno dostupni na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=9616, svaki članak dohvatljiv iz PubMed-a (Journal: Acta Medica Croatica, Volume: 68, Issue: 1)

 3. Članci objavljeni u zborniku radova Nursing Informatics 2016 (13th International Congress on Nursing Informatics, Geneva June 25-29, 2016, IOS Press 2016), slobodno dostupno na http://ebooks.iospress.nl/ISBN/978-1-61499-658-3, svaki članak dohvatljiv iz PubMed-a (Journal: Studies in Health Technology and Informatics, Volume 225)

 4. Članci objavljeni u zborniku radova Nursing Informatics 2014 (12th International Congress on Nursing Informatics, Taipei, Taiwan, June 21–25, 2014, IOS Press 2014), slobodno dostupno na http://ebooks.iospress.nl/volume/nursing-informatics-2014-east-meets-west-esmart, svaki članak dohvatljiv iz PubMed-a (Journal: Studies in Health Technology and Informatics, Volume 201)

 5. Pojedina poglavlja iz knjige Ammenwerth E, Rigby M (editors). Evidence-Based Health Informatics, IOS Press 2016), slobodno dostupno na http://www.iospress.nl/book/evidence-based-health-informatics, pojedina poglavlja dohvatljiva iz PubMed-a (Journal: Studies in Health Technology and Informatics, Volume 222)

 6. Direktive, povelje i preporuke EU koje uključuju pitanja prikupljanja, obrade i komuniciranja podataka, poglavito u sestrinstvu

 7. Drugi izabrani članci s informatičkim temama iz medicinsko-informatičkih, sestrinskih ili drugih znanstvenih i stručnih časopisa

 8. Upute za vježbe (http://lms.mef.hr)

B. Dopunsko štivo

Članci iz medicinsko-informatičkih i ostalih časopisa te dokumenti dostupni na mrežnim stranicama, poglavito iz područja sestrinstva, direktive, povelje i preporuke EU koje se odnose na zdr. zaštitu i zaštitu ljudskih prava.

Napomene:

Izvedbeni plan PDF