Kolegij

Naziv kolegija Medicinska statistika
Šifra kolegija 3403
ECTS 1.0
Status Obavezni kolegij
Izvedba nastave P8/S10/PK12
Izvođači kolegija prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Zdenko Sonicki, Nastavnik
doc. dr. sc. Slavica Sović, Nastavnik
Studij Medicina
Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Osnovni je cilj nastave osposobiti studenta medicine, budućeg liječnika, za evaluaciju svog i tuđeg rada primjenom stručno i znanstveno utemeljenih statističko-analitičkih postupaka.

Osposobit će se studenta za samostalno dizajniranje jednostavnijih istraživanja  u službi unapređenja kvalitete vlastite prakse.

Kandidati medicine usvojit će znanja, vještine i stavove za kritičko čitanje stručne i znanstvene literature kako bi mogli razumjeti postupke medicine temeljene na znanstvenim spoznajama (engl. evidence based medicine).

Osposobit će se studenta za korektnu uporabu izvora zdravstveno-statističkih pokazatelja kao i pokazatelja vitalne statistike.

Student će naučiti kako procijeniti primjerenost primijenjenih statističko-analitičkih postupaka i prezentacije rezultata u medicinskoj literaturi.

Struktura predmeta

Broj sati predavanja:      8

Broj sati seminara:       10 

Broj sati vježbi:            12

Ukupan broj sati:        30

TURNUSI

Broj turnusa:   4 (V. godina studija)

Trajanje turnusa (u tjednima ili danima):  3   tjedna/dana

Napomena: tijekom turnusa od 3 tjedna paralelno se odvija nastava predmeta: Medicinska statistika, Medicinska informatika i Uvod u znanstveni rad.

Datum održavanja turnusne nastave:

Turnus br:

01.       26.09.2016. - 14.10.2016.

02.       28.11.2016. - 16.12.2016.

03.       06.02.2017 .- 24.02.2017.

04.       26.06.2017. - 14.07.2017.

Plan i satnica

Popis tema

PREDAVANJA

Tema

P1

Uvod u statističku analizu medicinskih podataka. Sređivanje podataka. Deskriptivne metode.

P2

Testiranje hipoteza. Parametrijski i neparametrijski testovi značajnosti. Zavisni i nezavisni uzorci.

P3

Povezanost i predviđanje. Varijanca i kovarijanca. 

P4

Analiza kvalitativnih podatka. Procjena rizika. Logistička regresija. Multivarijatne metode - osnovne 

SEMINARI

S1

Statistički dizajn studije. Zdravstveno-statistički pokazatelji i standardizacija.

S2

Vjerojatnost. Teorijske distribucije vjerojatnosti.

S3

Analiza snage statističkog testa. Veličina uzorka.

S4

Ocjena rizika i valjanost dijagnostičkog  testa.

S5

Kritička analiza primjerenosti statističko- analitičkih postupaka u odabranim publikacijama.

VJEŽBE

V1

Upoznavanje s programskom podrškom za analizu podataka, priprema, učitavanje i upisivanje podataka. Grafički prikaz empirijske distribucije. Analiza parametara empirijske distribucije.

V2

Uzorkovanje. Rračunanje standardne pogreške i granica pouzdanosti.

V3

Parametrijski i neparamerijski testovi značajnosti. Zavisni i nezavisni uzorci.

V4

Korelacija i regresija. Analiza doživljenja

V5

Analiza kvalitativnih podataka – χ2 – test, logistička regresija

V6

Sistemski pregledni članak i meta-analiza 

Provjera znanja

Način provjere znanja Ovdje opisati općenito način provjere znanja tijekom godine, kao što su kontinuirana provjera znanja, mali obvezatni i neobvezatni kolokvij, veliki kolokvij, djelomični ispit, završni ispit(i), uvjeti za pristup ispitu, oblikovanje ocjene, i sl.)

B. Oblici i termini provjere znanja

1).  Ispiti (završni)

    a) uvjeti za pristup ispitu (ako postoje, osim drugog potpisa): uredno pohađanje nastave

    b) način provjere znanja (pismeni, usmeni, praktični ili kombinirano): kombinirano

    c) ispitni rokovi i termini (popuniti tablicu nakon usuglašavanja ispitnih termina; za predmete  koji imaju test-ispit navesti datum testa)

Zimski

19.10.2018.

21.12.2018.

Ljetni

01.03.2019.

19.07.2019.

Jesenski

09.09.2019.

16.09.2019.

 
Nastavno štivo

A.  Obvezatno

  1. Nastavni materijali dostupni na LMS

B. Dopunsko štivo

1. Glantz SA. Primer of biostatistics (7th ed). New York: McGraw Hill, 2012.

2.  http://www.statstoft.com/textbook/stathome.html (Electronic Stiatistics Textbook - StatSoft)

3. Petrie A, Sabin C. Medical Statistics at a Glance (3rd Ed). Oxford: Blackwell Science Ltd, 2009.

4. Altman DG. Practical statistics for medical research. London. Chapman & Hall, 1999.

Izvedbeni plan PDF